Responsive image

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Bu politika metni ile SCENTBOX ’in rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması ve şirket imajının korunması amaçlanmaktadır. Şirketimizin Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm topluluk faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

• Hiçbir koşul altında, bir görevli, yönetici ya da çalışan veya bizim adımıza hareket eden üçüncü bir taraf, özel veya ticari alandakiler de dahil herhangi bir kamu görevlisine ya da başka bir kişiye ya da kuruluşa değeri olan bir şeyi, hele bu hediye ya da ödeme kişinin görevini kötüye kullanmasına teşviki ya da işte uygunsuz bir avantaj elde edilmesini amaçlıyorsa, veremez ya da ödeme yapamaz (teklif edemez, söz veremez ya da ödemeye yetki veremez).

• Çalışanlar, belli bir rutin, takdir yetkisi gerektirmeyen ya da günlük idari işlemlerin yapılmasını hızlandırmak ve güvence altına almak için kolaylaştırıcı (ya da hızlandırıcı) amaçlı ödeme yapmaya yetkili değildir. Çalışanlar yalnızca kamuya duyurulan harç tablosunda yer alan ve söz konusu ödemenin usulüne uygun şekilde belgelendirilmesi durumunda resmi hizmet harcını ödeyebilir.

• İdari ve yönetim kademelerinde çalışan ya da çalışanlar üzerinde yaptırım gücü olan personel diğer çalışanlardan hediye, ikram ya da her ne ad altında olursa olsun değeri olan bir şeyi alamaz.

• Çalışanlar, herhangi bir kişiyi uygunsuz davranmaya ya da yetkisini kötüye kullanmaya ikna etme veya bunun için ödüllendirme amaçlı hediyeler vermeyecek ya da ikramda bulunmayacaktır. Bu çerçevede, hediyeler ya da ikramlar aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması durumunda mümkündür: a) açıklanabilir b) teamül gereği c) verildiği bölgede ve kültürde uygun kabul edilen d) açık ve şeffaf şekilde verilen

• Tüm Topluluk çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine bildirmekle sorumludur.

• Tüm çalışanlar şirketimizin rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele politikası konusunda bilgilendirilir.

• Bu Politikada belirtilen hükümlerden herhangi birisinin çalışanlardan biri tarafından ihlali durumunda, söz konusu kişi sözleşmesinin iptali ve/veya durumun yetkili kamu kurumlarına bildirilmesi de dahil çeşitli disiplin işlemleriyle karşı karşıya kalır. Eğer üçüncü bir tarafın bu Politikayı ihlal ettiği ortaya çıkarsa, söz konusu ihlal, ilgili sözleşmenin askıya alınması ya da sona erdirilmesi ve/veya durumun yetkili kamu kurumuna bildirilmesi sonucunu doğurabilir.